Αίτηση εγγραφής

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

Μερικά βασικά άρθρα του καταστατικού του Ε.Σ.Ι.


Άρθρο 2

Σκοπός του Ε.Σ.Ι. είναι η προαγωγή της θεωρίας και εφαρμογής της Στατιστικής. Ειδικότερα:

 1. Η ανάπτυξη και διάδοση της στατιστικής μεθοδολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τη Διοικητική.
 2. Η συμβολή στην αναγνώριση της σημασίας της στατιστικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και η εδραίωση του κύρους του επαγγέλματος του στατιστικού.
 3. Η προαγωγή της διδασκαλίας της στατιστικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως.
 4. Η ανταλλαγή και διακίνηση της στατιστικής πληροφορίας σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Ε.Σ.Ι. επιδιώκεται:

 1. με την έκδοση περιοδικών, εντύπων και άλλων δημοσιευμάτων και με την ανταλλαγή τους με δημοσιεύματα άλλων επιστημονικών Εταιρειών, Σωματείων ή Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
 2. με την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, με την σύσταση Σεμιναρίων, με την οργάνωση Συνεδρίων και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4

 1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. διακρίνονται σε Τακτικά, Πάρεδρα, Έκτακτα, Επίτιμα και Συλλογικά, σύμφωνα με τα άρθρα 6 - 11.
 2. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Ε.Σ.Ι. πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με την οποία να ζητά την εγγραφή του στον καταλογο των μελών και να δηλώνει
  1. Ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα άρθρα 6,7,8 και 9 για να εγγραφή μέλος και
  2. ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού.

Άρθρο 6

 1. Τα τακτικά μέλη του Ε.Σ.Ι. πρέπει:
  1. να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Εσωτερικού ή ισότιμου Ιδρύματος του Εξωτερικού
  2. να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ισοδύναμου τουλάχιστον με τίτλου M.S. στη Στατιστική, μαθηματική η εφηρμοσμένη, ή στην Επιχειρησιακή Ερευνα ή να έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή ερευνητική πείρα σε σχετικό με τα πτυχία αυτά κλάδο σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα ή Οργανισμούς.

Άρθρο 7

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν κι όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τους κλάδους του Αρθρου 8.


Άρθρο 8

Έκτακτα μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι τίτλου ισοδύναμου τουλάχιστον με M.S. στα Εφηρμοσμένα Μαθηματικά στη Διοικητική (Management) ή τη Βιομηχανική Μηχανική ή την Οικονομετρία ή σχετικό με αυτά κλάδο.


Άρθρο 9

Πάρεδρα μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν να εγγραφούν τελειόφοιτοι προπτυχιακών κλάδων που αντιστοιχούν στους κλάδους των Άρθρων 6 και 8 καθώς και μεταπτυχιακοί σπουδαστές των κλάδων αυτών.


Άρθρο 10

Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν από τη Γ.Σ. άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της Στατιστικής Επιστήμης ή την προβολή και ενίσχυση του Ε.Σ.Ι., μετά από πρόταση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.


Άρθρο 11

Συλλογικά μέλη μπορούν να γίνου δεκτά μετά από απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, ιδρύματα, επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Ε.Σ.Ι.. Κάθε συλλογικό μέλος ορίζει εκπρόσωπο που εγκρίνεται από το Δ.Σ.


 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr