Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Βραβείο καλύτερου νέου στατιστικού

Το Ε.Σ.Ι. απονέμει βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού η οποία παρουσιάζεται στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό του. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου. Ως νέος στατιστικός εννοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας.  Ως νέος διδάκτορας νοείται κάποιος που έλαβε το διδακτορικό του εντός της  τελευταίας διετίας (βάσει της ημερομηνίας υποστηρίξεως της διατριβής).

Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγούμενα σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται  από τον νέο στατιστικό.

Για την απονομή ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Βραβείου απαρτιζόμενη από πρωτοβάθμιους ή/και δευτεροβάθμιους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή/και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές/αναλυτές αναγνωρισμένων οργανισμών, τα μέλη της οποίας παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και βαθμολογούν την εργασία και τον υποψήφιο με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος του Συνεδρίου η Επιτροπή Βραβείου υποβάλει στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.  την πρόταση της με βάση τη τελική βαθμολογία των ερωτηματολογίων.