Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Εγγραφή – Συνδρομή

Εγγραφή

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Ε.Σ.Ι. είναι :

 1. Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (σε μορφή WORD και PDF).
 2. Απλές φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών και (στην περίπτωση που οι τίτλοι είναι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής) απλές φωτοτυπίες αναγνωρίσεων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Απλές φωτοτυπίες βεβαιώσεων επαγγελματικής ή ερευνητικής πείρας (στην περίπτωση που η αίτηση βασίζεται στην πείρα).
 4. Βεβαίωση ακαδημαϊκού ιδρύματος για το επίπεδο τρεχουσών σπουδών (στην περίπτωση που οι σπουδές δεν έχουν ολοκληρωθεί).

Για τακτικό μέλος εγγραφή: (1) + (2) + (3) + 15,00 ευρώ.

Για έκτακτο μέλος εγγραφή: (1) + (2) + 15,00 ευρώ.

Για πάρεδρο μέλος εγγραφή: (1) + (4).

 

Συνδρομή

Όπως γνωρίζετε το Ε.Σ.Ι. χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω οικονομικών πόρων, που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές των μελών του. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 25 ευρώ για τα τακτικά μέλη, 20 ευρώ για τα έκτακτα μέλη και 15 ευρώ για τα πάρεδρα μέλη. Η τακτοποίηση των συνδρομών μπορεί να γίνει:

 1. Στα γραφεία του Ε.Σ.Ι. επί της οδού Σολωμού 5, στην περιοχή της πλατείας Εξαρχείων στην Αθήνα.
 2. Με ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή του Ε.Σ.Ι., Σολωμού 5, 106 83 Αθήνα.
 3. Με κατάθεση του αντιτίμου της συνδρομής στους παρακάτω λογαριασμούς:
  • Εθνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού 116-48005590 (ΙΒΑΝ: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590).
  • Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού  5029-068524-853 (ΙΒΑΝ: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853).

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποστείλετε την απόδειξη κατάθεσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία του καταθέτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο Ε.Σ.Ι. στο τηλεφωνικό αριθμό 210-3303909 είτε με αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@esi-stat.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες ή επιβεβαίωση μπορείτε να επικοινωνείστε τηλεφωνικώς στα γραφεία του Ε.Σ.Ι.: 210-3303909.

 

Ρύθμιση οφειλών

H Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Ι. της 11.02.2023, αποφάσισε σχετικά με τις οφειλόμενες συνδρομές των μελών ότι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη που οφείλουν συνδρομές θα μπορούν έως την επόμενη Γενική Συνέλευση να καλύψουν το τρέχον και το προηγούμενο έτος (2020 και 2019) πλήρως (π.χ. το τακτικό μέλος καταβάλλοντας 2×25=50 ευρώ) και όλες τις προηγούμενες συνδρομές προς 1€ ανά έτος.

.