Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Οδηγίες συγγραφής-διαμόρφωσης άρθρων

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα πρακτικά των συνεδρίων του Ε.Σ.Ι. μπορούν να υποβληθούν σε Word ή Latex χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπo (template).

Οι εργασίες πρέπει να είναι το πολύ 20 δακτυλογραφημένες σελίδες και να υποβληθούν μέσω e-mail στη διεύθυνση: secretariat@esi-stat.gr  το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Εργασίες οι οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές δεν θα δημοσιεύονται.

Οι εργασίες αξιολογούνται με τα εξής κριτήρια:

  1. Μορφή παρουσίασης του κειμένου, το πολύ 20 δακτυλογραφημένες σελίδες, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
  2. Επιμέρους τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.
  3. Επιστημονική ορολογία.
  4. Επιστημονικώς ορθή παρουσίαση του άρθρου.
  5. Εργασία η οποία αποτελεί απλή εφαρμογή γνωστής θεωρίας/μεθοδολογίας σε ένα σύνολο δεδομένων χωρίς να αναδεικνύεται το πρόβλημα από τον χώρο εφαρμογής (π.χ. οικονομία, απασχόληση, υγεία κ.λπ.), χωρίς να αναφέρεται η πηγή των δεδομένων και χωρίς ικανή βιβλιογραφική ενημέρωση δεν μπορεί να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. Επιπλέον θα πρέπει να έχει και κάποιο (ικανό) στατιστικό περιεχόμενο και να μην περιορίζεται μόνο σε Περιγραφική Στατιστική. Εργασία η οποία παρουσιάζει αποτελέσματα από κάποιο στατιστικό πακέτο χωρίς τις απαραίτητες μεθοδολογικές διευκρινίσεις δεν θεωρείται κατάλληλη για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.
  6. Δημοσιευμένη εργασία δε δημοσιεύεται στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. εκτός εάν δικαιολογείται η χρησιμότητα και σκοπιμότητα της δημοσίευσης στα ελληνικά.
  7. Η ορολογία που χρησιμοποιείται στις εργασίες των Πρακτικών του ΕΣΙ θα πρέπει να είναι συμβατή με το Λεξικό Στατιστικής Ορολογίας του Ε.Σ.Ι. (Έκδοση 2009).

Ιστορικά γίνεται δεκτό και το LaTeX, όμως η χρήση δύο κειμενογράφων αφενός δυσχεραίνει την επιμέλεια και εκτύπωση, αφετέρου έχει ως αποτέλεσμα ο τόμος να φαίνεται ετερόκλητος. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να διευκολύνουν υποβάλλοντας όλα τα άρθρα με ένα τρόπο.