Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Οδηγίες υποβολής εργασιών και προτάσεων

Αν και το κάθε Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής έχει ένα θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι κεντρικές εισηγήσεις, γενικώς προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

 

  1. Ερευνητικές εργασίες θεωρητικής ή/και εμπειρικής υφής σε όλα τα πεδία της επιστήμης, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε παράλληλες συνεδρίες. Υφίσταται ένα βασικό υπόδειγμα προτάσεως στην ελληνική και αγγλική, ωστόσο για τους ιδιαίτερους λόγους η Οργανωτική Επιτροπή ενός συνεδρίου μπορεί να εισάγει κάποιες μικροαλλαγές (λ.χ., άλλη γραμματοσειρά ή απουσία μαθηματικών τύπων, καθ’ υπαγόρευση ή βάσει των δυνατοτήτων του τοπικού τυπογραφείου).Οι εργασίες παρουσιάζονται με Ανακοίνωση (ομιλία) ή Poster. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με το πολύ τρεις εργασίες και να παρουσιάσει το πολύ δύο Ανακοινώσεις και ένα Poster ή μια Ανακοίνωση και δύο Poster. Στις τρεις συμμετοχές η μία πρέπει να είναι Poster. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μια ή περισσότερες παρουσιάσεις να γίνουν μόνο με Poster.

 

  1. Ειδικές Συνεδρίες (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει συνήθως τέσσερις εργασίες. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων.

 

  1. Σεμινάρια: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα ή των διδασκόντων.

 

  1. Συνεδρίες Νέων Στατιστικών (Young Statistician Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορικής) εργασίας στατιστικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστικοί να εξοικειωθούν με το ΕΣΙ, τα επιστημονικά συνέδρια και να συλλέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστήμιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος καθηγητή. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο. Υφίσταται ένα βασικό υπόδειγμα προτάσεως (εκτεταμένης περιλήψεως) στην ελληνική και αγγλική.

 

  1. Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού: Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και ολόκληρη την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του ΕΣΙ (βλ. Υπόδειγμα κεφαλαίου τόμου πρακτικών). Εν προκειμένω, ως νέος στατιστικός εννοείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας. Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ δύο έτη μετά το διδακτορικό (ημερομηνία πτυχίου). Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς, αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται από τον νέο στατιστικό. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου.

 

6. Επίσης υφίσταται γενικό υπόδειγμα αιτήσεως εγγραφής στα συνέδρια του Ε.Σ.Ι. Για ειδικούς λόγους η Οργανωτική Επιτροπή ενός συνεδρίου μπορεί να εισάγει κάποιες μικροαλλαγές. Συνεπώς,  καλό είναι να εγγραφείτε βάσει των οδηγιών που παρέχει η ιστοσελίδα του κάθε συνεδρίου. 

Τέλος, η εργασία με τίτλο και περίληψη στην αγγλική παρουσιάζεται (ανακοινώνεται) στην αγγλική.