Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Τι κερδίζει το μέλος του ΕΣΙ

Ένα μέλος μιας ενεργούς επιστημονικής εταιρείας, όπως είναι το Ε.Σ.Ι., αναλαμβάνει δύο διακεκριμένες υποχρεώσεις, τη συνδρομή και τη συμμετοχή.

Το τι κερδίζει το μέλος του Ε.Σ.Ι. εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό  συμμετοχής του στις δραστηριότητες του Ε.Σ.Ι.

Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν να παρακολουθήσουν συνέδρια και άλλες δραστηριότητες του Ε.Σ.Ι. με μειωμένες τιμές σε σύγκριση με εκείνες που ισχύουν για τα μη-μέλη και μπορούν να αγοράσουν ερευνητικά/επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με ειδικές μειωμένες τιμές.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στα συνέδρια ενημερώνονται για τις εξελίξεις και τα ενδιαφέροντα των συναδέλφων τους, οι δε συγγραφείς άρθρων που δημοσιεύονται στις εκδόσεις του Ε.Σ.Ι. απολαμβάνουν απήχηση και λαμβάνουν χρήσιμα σχόλια.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με συναδέλφους στατιστικούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και μπορούν, μετά από σχετική πρόσκληση, να έχουν ενεργό συμμετοχή σε τακτικές και έκτακτες επιστημονικές εκδηλώσεις του Ε.Σ.Ι. Παρέχονται επίσης επιστημονικές και επαγγελματικές πληροφορίες στα μέλη που επικοινωνούν με το Ε.Σ.Ι. για διάφορα προβλήματα, ερωτήματα και ανάγκες.

Στα μέλη της Ε.Σ.Ι. προσφέρονται υπηρεσίες που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική τους πρόοδο (π.χ. πληροφορίες για επαγγελματική αποκατάσταση, διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων κ.ά.)

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή έντυπα αιτήσεων εγγραφής δείτε εδώ, ή επικοινωνήστε με το γραφείο του Ε.Σ.Ι.