Προσφάτως υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΙ και της Ρουμανικής Εταιρείας Πιθανοτήτων και Στατιστικών. Το πλήρες κείμενο παρέχεται εδώ.

Αn Agreement of Cooperation was recently signed between the GSI and the Romanian Society of Probability and Statistics. The full text is provided here.