Μνημόνιο συνεργασίας ΕΣΙ και ΕΕΛΛΑΚ (οργανισμού ανοιχτών τεχνολογιών)

Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΣΙ, υπογράφηκε στις 7/9/2022 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΙ και του ΕΕΛΛΑΚ (Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών).

Το ΔΣ συμφωνεί ομόφωνα για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον ΕΕΛΛΑΚ (επισυνάπτεται η προγραμματική συμφωνία – πλαίσιο συνεργασίας).

Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η συνεργασία μεταξύ των μερών προκειμένου:

● να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα, δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού

● να αυξήσουν την τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς

● να υποστηρίξουν μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν τους τομείς αρμοδιότητας του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου

● Την ανταλλαγή και διαμοιρασμό της στατιστικής πληροφορίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο

● Την προαγωγή της στατιστικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση

Το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας αποτελεί βασικό άξονα των δράσεων ανοιχτότητας.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

● Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων

● Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών

● Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου

● Την παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προτάσεων πολιτικής και δράσεων ανοιχτότητας

● Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτου σε θέματα ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών

● Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

● Το σχεδιασμό Hackathons, editathons και challenges για την ενίσχυση της καινοτομίας στους τομείς ενδιαφέροντος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου